Binnen de structuur van onze Stichting is de School Advies Commissie een orgaan, dat met name de betrokkenheid van de ouders organiseert op het niveau van iedere afzonderlijke school. De schooladviescommissie is bedoeld als het orgaan van de ouders, waarin ouders kunnen meepraten over alle zaken die de school aangaan.

De beïnvloeding is gericht op de directeur; hij is degene die de verantwoording draagt voor de school. De schooladviescommissie heeft uitdrukkelijk geen bestuurlijke rol.

De commissie adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over beleidszaken. Het overleg tussen beide partijen dient formeel en structureel geregeld te zijn. De commissie fungeert als klankbordgroep voor de directeur bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het (meerjarig) schoolbeleid. De directeur kan de commissie vragen om beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses uit te voeren. Daarnaast denkt de commissie mee over oplossingen bij concrete knelpunten en actuele ontwikkelingen die spelen binnen de school.

De schooladviescommissie naast MR en Oudervereniging.

Van democratische verhoudingen in de school kan pas sprake zijn, wanneer in het beleidsvormingsproces voldoende ruimte wordt ingebouwd voor overleg en inspraak. Alleen dan kunnen ouders, school en bestuur werken aan hun gezamenlijk belang n.l. de zorg voor kwalitatief goed onderwijs.

Op dit moment bestaat de SAC uit de volgende leden:

Teamgeleding

Martien Nijenhuis
Herman Benes

Oudergeleding

Mark Hemmes (voorzitter)
Lisette Goffin
Wendy Langemaat