Alle ouders/verzorgers van de Rkbs Panta Rhei maken deel uit van de oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging wordt de ouderraad genoemd. De ouderraad is dus een vertegenwoordiging van alle ouders/verzorgers van de Rkbs Panta Rhei.

Wat doet de ouderraad

De ouderraad probeert de belangen van de leerlingen op school, in de ruimste zin van het woord, te behartigen. De ouderraad is praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. Waar moet u hierbij aan denken? In zijn algemeenheid gaat het om allerlei zaken die te maken hebben met:

  • Het welzijn in en rond de school;
  • Ondersteuning van festiviteiten. Te denken valt aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, schoolfeest, schoolreis en schoolkamp;
  • Ondersteuning bij “lief en leed” wat betreft leerkrachten;
  • • Belangenbehartiging van ouders/verzorgers en leerlingen en zo nodig bemiddeling;

Wat meer concreet:

De buitenschoolse activiteiten die door de ouderraad in overleg met het team worden verzorgd, zijn (*):

  • Sinterklaasfeest. Cadeautjes, snoepgoed e.d. worden door de ouderraad bekostigd;
  • Kerstviering. Als binnen het programma ouders/verzorgers iets te drinken wordt aangeboden;
  • Carnaval; Dit feest wordt geheel door de ouderraad bekostigd;
  • Schoolreisjes; Dit wordt geheel door de ouderraad bekostigd;
  • De teambuildingdag van unit 3; dit wordt geheel door de ouderraad bekostigd;
  • Eindfeest. De ouderraad zorgt voor drinken, snoepgoed e.d.
(*) Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten, die door de overheid bekostigd worden, staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage van de ouderraad is bedoeld voor activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Wij zullen zorgen dat wanneer uw kind daar niet aan meedoet, een alternatief krijgt aangeboden.

Verder zorgt de ouderraad voor een attentie of een bloemetje bij een 12 ½-jarig jubileum, 25-jarig jubileum, kraamvisite, langdurige ziekte of afscheid van een leerkracht.

Om al deze zaken te organiseren, wordt er door de ouderraad en een afgevaardigde van het team eens in de zes weken, of vaker indien nodig, vergaderd. Daarbij worden dan diverse taken verdeeld om een komend feest zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder streeft de ouderraad ernaar om de contacten tussen ouders/verzorgers en team te bevorderen en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Waar betaalt de oudervereniging haar activiteiten van

Onze school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. Alle ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een brief voor het lopende schooljaar. De school mag een leerling niet weigeren als de ouder(s)/verzorger(s) de ouderbijdrage niet betalen. Maar als u niet bijdraagt, kan het zo zijn dat uw kind niet mag meedoen aan bepaalde uitstapjes of feestjes. Die worden namelijk vaak uit de ouderbijdragen betaald. Wij blijven verantwoordelijk voor de opvang van uw kind tijdens b.v. een schoolreisje dat betaald wordt uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De ouderbijdrage is niet kostendekkend. De overige kosten worden mede betaald uit de opbrengsten van allerlei acties.

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 45,- per leerling. Voor kinderen die na 1 januari op school komen is de bijdrage € 25,- per leerling. Na 1 januari bekijken wij welke activiteiten er nog komen en wat deze kosten per leerling. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in de loop van het schooljaar instromen, krijgen op dat moment een brief.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL28RABO0110296117.

Hoe bereikt u de ouderraad

In de jaarkalender vindt u de namen van alle ouders/verzorgers die in de ouderraad zitting hebben. Neemt gerust contact op met de leden van de ouderraad indien u van mening bent dat daar aanleiding toe bestaat. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld en zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.