In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders/verzorgers op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders/verzorgers ter inzage bij de directeur en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben twee ouders/verzorgers en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders/verzorgers en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is vier jaar. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Mevr. Margriet Boelhouwer-Homan
Mevr. Ester Koop-Gossen
Mevr. Marit Weitering
Vacature oudergeleding

Wilt u de MR van de Rkbs Panta Rhei bereiken, dan kan dat via de brievenbus van school (graag op de envelop zetten dat het voor de MR bestemd is), of via e-mail: mr.pantarhei@catent.nl.