Identiteit


De Rkbs Panta Rhei is een school voor katholiek onderwijs. Ons onderwijs is geworteld in de katholieke traditie.

De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die wij als school/stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen 'wat vind ik zelf ’, en 'wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen.

Bij de leerlingen willen wij het normbesef verder ontwikkelen, het omgaan met elkaar en de omgeving vanuit ons katholiek zijn. De leerkrachten van de school streven ernaar de leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. De gedragsregels binnen de school hebben hier een directe verwijzing naar. Wij proberen de leerlingen in verwondering en bewondering de dingen om hen heen te leren zien. Respect voor de omgeving en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden.

De school kent een nauw contact met de parochie. Dit contact komt tot uiting tijdens vieringen, schoolbezoek van de pastoor, kerkbezoeken en de medewerking op de sacramenten E.H. Communie in groep 4 en het H. Vormsel in groep 8.

Het onderwijs in levensbeschouwing en godsdienst wordt gegeven aan de hand van de methode “Hemel en aarde”. Het gaat er om dat de leerlingen hun eigen levenservaringen helpen begrijpen, in relatie tot waar het in de Bijbel om gaat. Omgekeerd helpen Bijbelse inzichten om de diepte van alledaagse levenservaringen te ontdekken.

Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten. Wij vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. Met het inschrijven van hun kind erkennen ouder(s)/verzorger(s) dat zij de identiteit en de doelstellingen van de school onderschrijven. Bij ons op school worden geen leerlingen in een uitzonderingspositie geplaatst, waar het informatie over levensbeschouwing betreft. Binnen wereldoriëntatie besteden wij in de bovenbouw ook aandacht aan Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme en Humanisme.

Lees hier de Brochure Identiteit van Stichting Catent.