Download hier het aanmeldformulier.

Procedure van aanmelden

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan.

Omdat wij ieder kind zo goed mogelijk passend onderwijs willen geven, moeten wij van te voren van elk nieuw kind een zo goed mogelijk beeld vormen. Hiervoor is een uitgebreide aanmeldingsprocedure ontwikkeld, waarin het intakegesprek met u en dit aanmeldingsformulier centraal staan.

Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende fasen van onze aanmeldingsprocedure. Dit overzicht geldt alleen voor aanmeldingen voor kinderen die nog niet naar school gaan. Indien uw kind al op een school zit, vragen wij of u aanvullende informatie van die school wilt toevoegen.

Kennismakings- en intakegesprek

In dit gesprek staat de kennismaking centraal. U als ouder(s)/verzorger(s) maakt kennis met de school en andersom. De directeur vertelt over het onderwijs op school, de keuzes die hierin gemaakt worden enz. U vertelt het een en ander over uw kind, de verwachtingen die u van school heeft en wat u denkt dat uw kind nodig heeft als hij/zij op de Rkbs Panta Rhei komt. Aan het eind van het gesprek ontvangt u de schoolgids, jaarkalender en een aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier

Na het gesprek of op uw verzoek wanneer u al een kind bij ons op school hebt, ontvangt u een aanmeldingsformulier. Op dat formulier kunt u o.a. aangeven hoe uw kind zich op verschillende gebieden heeft ontwikkeld. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht om alle informatie die nodig is voor het onderwijs te verstrekken. Het is van groot belang dat dit formulier naar waarheid wordt ingevuld zodat uw kind ook het onderwijs krijgt wat hij/zij nodig heeft.

Dit formulier wordt door ons bekeken en vervolgens zijn er twee opties, te weten:

1. Het kennismakings- en intakegesprek en het aanmeldformulier geven aanleiding om te verwachten dat onze school uw kind zonder extra ondersteuning een passend onderwijsaanbod kan bieden. Uw kind kan worden ingeschreven.
2. Uit het kennismakings- en intakegesprek en het aanmeldformulier wordt duidelijk dat uw kind specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften heeft. In dit geval zullen wij u uitnodigen voor een extra gesprek om samen met u in beeld te brengen om welke specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het gaat en wat er voor nodig is om deze te kunnen bieden. Bij dit gesprek kunnen wij ondersteund worden door een externe deskundige. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre wij als school dit, eventueel met behulp van een ondersteuningsarrangement, kunnen bieden. Mocht blijken dat onze school onvoldoende in staat lijkt om tegemoet te komen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind, dan zullen wij samen met u kijken naar een passende school. De aanmeldingsprocedure mag maximaal 10 weken in beslag nemen.
Als uit het aanmeldingsformulier of uit verdere gesprekken is gebleken dat uw kind op de Rkbs Panta Rhei geplaatst kan worden, ontvangt u een inschrijvingsformulier. Hiermee maakt u de inschrijving van uw kind definitief.

Inloopochtenden

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door één van de leerkrachten gebeld om inloopochtenden af te spreken. Uw kind begint dan met wennen. In de eerste maanden gaat het er vooral om dat uw kind zijn draai vindt in de groep en zich prettig voelt op school. Vooral in het begin zal er regelmatig contact zijn tussen u en de leerkracht. Door goed naar u te luisteren pikken wij de juiste onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind er al heel vroeg uit en kunnen wij de juiste acties ondernemen.

aanmelden-leerling_1
aanmelden-leerling_2